Projekty

Citlivé vzdělávání | www.citlivevzdelavani.cz 

Kurz Citlivé vzdělávání je realizován v rámci projektu Osvěta v problematice rovných příležitostí za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Přes probouzení potenciálu k identitě člověka

Kurz napomáhá rozvíjet jak potenciál tkvící v pedagogické praxi obecně a každého pedagoga/žky, tak potenciál každého jednotlivého žáka, žačky, studenta a studentky. Vyučující mají schopnost a možnost svou prací zasahovat do mnoha oblastí současného i budoucího života žáků, žaček, studentů a studentek. Pedagog/žka svým působením dokáže formovat jak identitu dítěte jako celek, tak také ovlivňovat například jeho budoucí směřování a celkové sebenahlížení skrze vliv na zájmy o jednotlivé vyučovací předměty, preference budoucí profese, pozici dítěte v kolektivu svých vrstevníků a další.

Kurz pomáhá hlouběji porozumět celému tomuto procesu a nabízí možnost osvojit si schopnost kreativně, kriticky a s nadhledem tento potenciál využít způsobem, který žákům, žačkám, studentům a studentkám napomůže k svobodnému rozvoji bez stereotypů a omezení. Žáci, žačky, studenti a studentky tak budou moci volně rozvíjet své schopnosti, vlohy, preference a genderové identity a mohou v nich být plně podpořeni/ny a současně mohou nalézat nové oblasti zájmů, bez rozdílu pohlaví.

Právě svobodný rozvoj, schopnost a možnost osvojit si různorodé role, preference a zájmy, je jedním z klíčových aspektů budoucího úspěchu a uplatnitelnosti v rozmanitém a rychle se měnícím světě. 

Naše kurzy znamenají čtyři hodiny intenzivní práce s kvalifikovanými lektorkami. Nabízíme moderní přístup, který klade důraz na rozvoj potenciálu každého žáka a každé žačky.  Jsme jedni z mála, kdo se školení tématu rovných příležitostí ve výuce zabývají.

Výuka probíhá interaktivní formou. Dbáme na dostatek prostoru pro každého, proto je ve skupině max. 15 lidí. Během kurzu je zajištěná strava na celý den. Po skončení si odnesete nejen poznatky a inspiraci pro výuku, ale také pracovní listy, se kterými budete moci pracovat přímo ve vyučovacích hodinách a samozřejmě certifikát, protože kurz je akreditován MŠMT.

Veškeré potřebné informace včetně přihlašování hledejte na webu citlivevzdelavani.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cílem projektu Osvěta v problematice rovných příležitostí (hrazen dotací Úřadu vlády ČR) je v první řadě šířit povědomí o problematice rovných příležitostí u dvou cílových skupin, a to u zaměstnavatelských subjektů a také u pedagogických pracovníků/ic.

Jedna část projektu se věnuje šíření osvěty mezi zaměstnavateli v Jihomoravském kraji v oblasti rovných příležitostí a podpory slaďování pracovního a osobního života. GIC NORA nejdříve připraví rozsáhlou informační brožuru zaměřující se na problematiku zavádění rovných příležitostí do zaměstnavatelských organizací. Brožura bude určena zejména personalistům/kám a vedení organizací. Tato brožura bude představena 10.12.2015 na odborném semináři pro zaměstnavatele v Brně.

Druhá část projektu je zaměřena na šíření povědomí o rovných příležitostech mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi základních škol. GIC NORA realizuje v celkem pěti krajských městech (Brno, Zlín, Ostrava, Jihlava a Olomouc) vzdělávací program „Gender jako součást školní socializace“, který má GIC NORA akreditovaný na MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic.

Realizační tým projektu také připravuje další akreditovaný vzdělávací program, tentokrát zaměřený na genderové aspekty volby povolání.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/citlive-vzdelavani) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.