Projekty

Projekty

Komplexní program na podporu zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti žen na Třebíčsku

Cílem projektu je realizací komplexního vzdělávacího programu zlepšit výchozí pozici žen pečujících o dítě do 15 let věku a žen nad 50 let věku při zahájení a rozvoji samostatné výdělečné činnosti v kontextu sladění pracovního a rodinného života.

Projekt je složen z několika na sebe navazujících modulů, jejichž absolvování umožní účastnicím úspěšné zahájení podnikatelské činnosti, popřípadě umístění na podporovaná pracovní místa. 

V tomto projektu spolupracujeme na zajištění: 
- efektivního nastavení aktivit projektu z hlediska rovných příležitostí
- metodického připomínkování podrobných vzdělávacích osnov, studijních materiálů a e-learningových úkolů
- konzultací účastnicím aj.

Kontaktní osoba za GIC NORA:
Mgr. Martina Hynková


Další informace o projektu s Reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00221 najdete na webových stránkách občanského sdružení IMPULS TŘEBÍČ.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

CH-Q – Systém: From valuation to validation of Competencies

Cílem mezinárodního projektu zabývajícího se valuací a validací kompetencí, je prostřednictvím mobilit do čtyř zemí (Česko, Švýcarsko, Lucembursko, Rakousko) lépe poznat a u nás také propagovat švýcarský systém uznávání kompetencí CH-Q.

Více informací o systému CH-Q naleznete zde nebo se můžete obrátit na Mgr. Silvii Pýchovou.

Na tomto projektu spolupracujeme s Centrem kompetencí.

Projekt je podpořen v rámci program LLP Grundtvig. 

-----> Zde si můžete přečíst publikaci, která je výsledkem Grundtvig projektu <-----

Partnerství pod názvem "Systém CH-Q - Od oceňování k uznávání kompetencí" vzniklo v rámci projektu, který byl realizován čtyřmi partnerskými organizacemi z Rakouska, České republiky, Lucemburska a Švýcarska v letech 2012 - 2014. Systém CH-Q - sebeřízení v oblasti kompetencí (Systém CH-Q) je zaveden jako zastřešující, otevřený a flexibilní rámec podporující učení zaměřené na řešení problémů v oblasti udržitelného kariérního rozvoje a plánování života. Tento přístup se zaměřuje specificky na kombinaci oceňování výsledků formálního a neformálního vzdělávání i informálního učení a na jejich uznávání. Zabývá se identifikací, hodnocením a uznáváním dovedností a kompetencí osvojených v různých sférách života. Jde mimo jiné o zkušenosti nabyté v rodinném životě, díky dobrovolnickým aktivitám, občanské angažovanosti.


Tento systém byl zaveden ve Švýcarsku v roce 1999. Zásadní význam má v Systému CH-Q koncept pro vzdělávání a kariérové poradenství. Jedná se o modulární design, který je integrován do systému certifikace a akreditace. Umožňuje udělování certifikátů na třech úrovních (uživatelé a lektoři/poradci). Samotné využití metod, procesů a postupů v konkrétní socioekonomické sféře je v odpovědnosti poskytovatelů, kteří zajišťují jejich adaptaci a aplikaci podle vlastních kvalitativních požadavků a potřeb. Vzdělávací programy a poradenské služby tak mohou být upraveny pro širokou škálu jejich klientů na základě jejich osobního profilu, úrovně vzdělání, profese či sociálního postavení. Tato orientace na cílovou skupinu vytváří jednak významný vliv na sociální integraci, tak na občanství a přispívá k rovnosti příležitostí. Hlavní cíl projektu spočíval v seznámení se se situací v partnerských zemích se zacílením na systémy uznávání výsledků předchozího učení, jeho významu pro jednotlivce a rovněž tak pro instituce fungující v rámci národních soustav kvalifikací.

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců ZLKL a VINBRA

Cílem projektu je řešení problémů, které vznikají zaměstnancům a zaměstnankyním firem ZLKL a VINBRA s péčí o závislou osobu při plnění pracovních povinností. 

ZLKL ve spolupráci s partnery vytvoří zaměstnancům a zaměstnankyním kvalitní podmínky pro plnohodnotný pracovní i rodinný život současně. Hlavními aktivitami projektu je zavedení flexibilní formy práce a poskytování služby hlídání dětí ve vybudované firemní školce.

V tomto projektu naše organizace spolupracuje na zajištění těchto klíčových aktivit: 
- cyklus školení v problematice slaďování pracovního a rodinného života
- zpracování evaluace v ZLKL (genderový audit)
- vydání tématického sborníku
- setkávání s širokou veřejností aj.

Kontaktní osoba za GIC NORA, o.p.s.:
Mgr. Martina Hynková

Další informace o projektu s Reg. číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00176 naleznete webových stránkách projektu.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Jsme si opravdu rovni a rovny?

Cílem projektu je zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům při slaďování rodinného a pracovního života na Tišnovsku. Projekt je určen jak pro zaměstnavatele, tak pro jejich zaměstnance, stejně jako pro osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce a osoby nezaměstnané. 

V tomto projektu spolupracujeme na zajištění tří klíčových aktivit:

- genderové poradenství

- genderový audit dvou firem a jednoho úřadu

- genderové semináře

Kontaktní osoba za GIC NORA, o.p.s.:
Mgr. Martina Hynková

 


Další informace o projektu s Reg. číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00262 naleznete na webových stránkách Rodinného centra Studánka v Tišnově.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Slaďování rodinného a profesního života v podnikání

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění opatření pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti ve vztahu ke slaďování rodinného a profesního života prostřednictvím vzdělávání, vytvoření společného zázemí pro podnikatelky zapojené do projektu a zařízení pro krátkodobé hlídání dětí.

Hlavní cíle projektu:
- zkvalitnění opatření pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti ve vztahu ke slaďování rodinného a profesního života
- tvorba specializovaného modulárního systému vzdělávání se zaměřením na potřeby začínající podnikatelky
- vytvoření společného zázemí pro podnikatelky zapojené do projektu
- zajištění kapacity a provoz zařízení pro krátkodobé hlídání dětí
- zajištění osvěty o výstupech projektu mezi širší veřejnost 

Kontaktní osoba za GIC NORA, o.p.s.:

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická

 

Další informace o projektu s CZ.1.04/3.4.04/7600155 naleznete na webových stránkách Coworkingového centra.

 


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Jak svou volbu vidíš ty?

Projekt Jak svou volbu vidíš ty? se tematicky zaměřuje na odbourávání genderových stereotypů při výběru povolání u žákyň a žáků devátých tříd. Jeho cílem je odstraňování stereotypů v oblasti volby povolání a přiblížení problematiky rovných příležitostí zábavnou formou, zajímavou především pro mladé lidi.

Další informace o projektu poskytne: Mgr. Martina Hynková

Projekt podpořil Slovak Czech Womens Fund.

 

Outplacement jako komplexní podpora

Naše organizace spolupracuje na aktivitách týkajících se uplatňování gender mainstreamingu v projektu, jehož hlavním řešitelem je Dopravní vzdělávací institut, a.s., dceřiná společnost Českých drah. 

V projektu jsme realizovaly například:
- zpracování tematické publikace Úvod do rovných příležitostí pro zaměstnavatele
- zpracování metodické příručky Jak prezentovat problematiku rovných příležitostí (společně s koncepty CSR/společenská odpovědnost firem a outplacement/řízené propouštění)
- zpracování doporučení pro personální management Českých drah na základě potřeb cílové skupiny žen 
- spolupráce na přípravě workshopů a prezentací pro národní a mezinárodní konference
- poradenství v otázkách diskriminace a slaďování osobního a pracovního života v Centru pro podporu zaměstnaných v Ústí nad Labem

Kontaktní osoba za GIC NORA, o.p.s.: Kateřina Machovcová, Ph.D.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách Dopravního vzdělávacího institutu a Centra pro podporu zaměstnanců v Ústí nad Labem.

Projekt byl realizován v rámci IS Equal a byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Gender management

Aktivní uplatňování politiky rovných příležitostí je pro mnoho zaměstnavatelů stále velkou neznámou, protože informace o konkrétních postupech a opatřeních nejsou příliš dostupné a nejsou brány jako běžná součást řízení lidských zdrojů. Proto byl začátkem ledna 2004 spuštěn webový portál http://management.gendernora.cz, který je určen především zaměstnavatelům, ale můžou ho využít i zaměstnaní, odborná veřejnost a samozřejmě studující.

Hlavní součástí portálu jsou překlady zahraničních textů s tematikou týkající se uplatňování rovných příležitostí v zaměstnávání, podpora žen, politiky na podporu slaďování rodiny a pracovního života, opatření pro pracovní prostředí přátelské rodině aj. Cílem projektu je v první řadě je zprostředkovat informace o nejrůznějších aktivitách realizovaných v praxi. Struktura webové stránky umožňuje snadnou orientaci v nabízených podkladech, uživatelé najdou dokumenty popisující zkušenosti s uplatňováním výše uvedených postupů, případové studie firem, které se rozhodly pro aktivní politiku v oblasti rovných příležitostí nebo osobní příběhy lidí, kteří mají zkušenosti s využitím některým zajímavých nabídek. Tyto informace doplňují obecné oblasti jakou jsou stručné návody, slovníček základních pojmů a odkazy na další české i zahraniční stránky.

Kontaktní osoba za GIC NORA, o.p.s.: Kateřina Machovcová, Ph.D.

Tento internetový portál vznikl jako společná iniciativa GIC Nora o.p.s., Gender centra Fakulty sociálních studií MU a Nadace Open Society Fund Praha, která projekt finančně podpořila.

Samoživitelství

Záznam panelové debaty o samoživitelství

6. listopadu 2014 coby závěrečná aktivita projektu proběhl komponovaný večer k fenoménu samoživitelství v Huse na provázku. Po odborné debatě byla uvedena divadelní hra Samodiva a večer uzavřel dokumentární film Blues pro sólo matky. Na záznam celého večera se můžete podívat zde:

 __________________________________________________________________________________________

Vyšel speciál časopisu FEMA o samoživitelství

Tištěný časopis je k dostání v Brně v NESEHNUTÍ a v knihkupectví FSS, v Praze v Gender Studies o.p.s.

O tištěné číslo si také můžete napsat do NORA (info@gendernora.cz) a my vám jej pošleme poštou. Časopis stojí 45 Kč a jeho zakoupením podporujete naši činnost.

Sólo rodičům také nabízíme možnost napsat si o časopis v pdf (na e-mail: m.horakova.lazarova@gendernora.cz) a my vám jej následně zdarma pošleme v elektronické podobě.

____________________________________________________________________________________________

Toto vydání časopisu FEMA je speciální. Oživuje pro jeden díl tradici časopisu FEMA. Ten totiž po vydání dvojčísla 6-7 přestal být vydáván v hmatatelné podobě a nyní existuje pouze elektronicky pod názvem FEMAG.

Vydání tohoto speciálního čísla věnovaného problematice samoživitelství v České republice umožnil projekt „Samoživitelství – společenský fenomén?“, na jehož realizaci   získalo koncem roku 2013 Genderové informační centrum NORA, o.p.s. finanční příspěvek od Nadace Slovak-Czech Women´s Fund.

Projekt, jak je patrné z jeho názvu, se zaměřuje na tematiku sólo rodičovství v ČR. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit šitých na míru této cílové skupině byla podpořena skupina 15 samoživitelek z Brna a okolí. Kromě vydání tohoto samostatné čísla feministického časopisu FEMA se díky projektu uskuteční také veřejná debata na téma samoživitelství s odborníky a odbornicemi a některými z žen podpořených v projektu. Součástí této osvětové aktivity bude uvedení divadelní hry SAMODIVA / Divadelní blues pro sólo matky v režii Janky Ryšánek Schmiedtové a také filmového dokumentu Blues pro sólo matky režisérky Ivety Grófové.

V tomto čísle časopisu FEMA můžete vedle rozhovoru právě s Ivetou Grófovou či  samoživitelkou paní Laurou najít také reportáž z azylového domu pro ženy v nouzi, přehled finanční pomoci v ČR, recenze na publikace pojednávající o problematice samoživitelství či článek zasazující tuto tematiku do evropského kontextu.

Inspirativní čtení Vám přeje Kateřina Hodická, ředitelka Genderového informačního centra NORA, o.p.s.

Romské ženy

HLEDEJME SPOLEČNĚ NOVOU CESTU!

 

AKTUÁLNĚ

Hledáme romské ženy do projektu - více informací v tomto letáku.

MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA k zahájení projektu na podporu romských žen (11.9.2014)

WEB projektu Hledejme společně novou cestu!

PŘEČTĚTE SI články o průběhu projektu

O PROJEKTU

Romské ženy jsou jednou z nejvíce diskriminovaných skupin na českém trhu práce. Nedostatek příležitostí romských žen nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a s etnickou příslušností k romské menšině. Svou roli zde hraje i tradiční postavení romských žen v rodině, které je spojováno s mateřskou a pečovatelskou rolí. Toto většinové vnímání romské ženy může být pokládáno za jednu z příčin nízkého podílu romských žen na trhu práce nebo nízké motivace romských žen uspět ve vzdělávacím systému. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci.

Na realizaci projektu spolupracují dvě neziskové organizace, Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a romské sdružení MIRET.  Projekt bude pracovat s cílovou skupinou 30 romských žen z Brna a okolí.

Součástí projektu bude také výzkum na téma role romských žen a natočení krátkého dokumentárního filmu k této problematice.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvoj rodičovských kompetencí rodičů z Brna a okolí

GIC NORA, o. p. s. realizuje od 1. srpna 2015 do 31. prosince 2015 projekt na podporu rodin z Brna a okolí, jež finančně podpořil Jihomoravský kraj.
Cílem projektu je podpořit a posílit rodičovské a partnerské kompetence rodičů a tím docílit větší stability jejich rodin a postavení těchto rodičů na pracovním trhu.


V rámci projektu jsme realizovaly odborný mentoring, kdy se rodiče učili především sebereflexi. Mentoring probíhal na pravidelné bázi vždy na základě časových možností rodičů. Vedla jej naše kolegyně, MgA. Kateřina Kelarová. Cílem mentoringu bylo také zvýšit motivaci rodičů k vhodnému zapojení na trh práce. Závěrem se rodiče připravili akční plán, ve kterém například zmínili, čeho by chtěli dosáhnout v oblasti kariérního a osobního rozvoje v dalším období.

Pro více informací sledujte náš web a FB.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Mořická (michaela.moricka@gendernora.cz)

 

COMPETENCE KALEIDOSCOPE aneb kaleidoskop kompetencí

COMPETENCE KALEIDOSCOPE aneb kaleidoskop kompetencímezinárodní projekt založený na partnerství čtyř organizací

GIC NORA realizuje od 1.9.2015 tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je vyvinout a pilotovat novou metodu mapování kompetencí.

V říjnu 2015 proběhlo první mezinárodní setkání všech partnerů. Na tomto setkání byl upřesněn harmonogram jednotlivých aktivit a vyřešeny všechny náležitosti týkající se realizace projektu.

Během prvního roku realizace projektu dojde ke sběru dat o cílových skupinách ve všech čtyřech partnerských organizacích. Poté bude vyvinuta první verze metody, která se bude dále pilotovat a upravovat.

Více infromací můžete najít na stránkách projektu.

Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí.

Partneři projektu:migrare (Rakousko)
http://www.migrare.at/cms1/


Akropolis (Česká republika, Uherské Hradiště)
http://www.akropolis-uh.cz/

 


Miesto pod slnkom (Slovensko)
http://www.miestopodslnkom.sk/

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/projekty) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.