Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Aktuality

Kulatý stůl na téma „DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI“

Zásada rovného zacházení je jednou ze stěžejních zásad pracovního práva. Zaměstnavatel by měl zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, ať se jedná o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky, odměňování za práci či o odbornou přípravu a možnost profesního přístupu. celý článek >>>

Uskutečnila se panelová debata k samoživitelství

Ve čtvrtek 6. 11. se uskutečnila panelová debata o fenoménu samoživitelství. Děkujeme všem panelistkám, Samodivám i návštěvníkům a návštěvnicím za účast a aktivní zapojení. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA“

Problematika rovných příležitostí je úzce spjata s opatřeními na podporu slaďování pracovního a osobního života (tzv. work-life balance). V českém kontextu je problematika slaďování často omezena pouze na poskytování služeb péče o malé děti. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života však zahrnují mj. nabídku flexibilních forem organizace práce či systematickou a řízenou spolupráci s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené. Tato opatření jsou určena pro všechny zaměstnance, ne jenom pro rodiče malých dětí. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ“

Nerovné odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap) představuje závažný celospolečenský problém, který systematicky znevýhodňuje jednu skupinu obyvatel. Tento fenomén je navíc v České republice dlouhodobě podceňován, zatím o něm a jeho závažných důsledcích neprobíhá dostatečná veřejná diskuse. Připravovaný kulatý stůl je jednou z možností, jak podnítit debatu o tomto společenském jevu s dlouhodobými dopady na nerovné postavení žen v české společnosti. celý článek >>>

Panelová debata k samoživitelství

Zveme vás na panelovou debatu k problematice samoživitelství, která bude následovat divadelním představením Samodiva a promítáním dokumentárního filmu Blues pro sólo matky. Celá akce proběhne na sklepní scéně divadla Husa na provázku 6. listopadu od 17 hodin. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/90) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.